Sledování změn kursů pomocí filtru

Hledání zápasů podle změn vypsaných kursů

V následující ukázce bude představena práce s kursy. Bude porovnáván průměrný kurs na zápas (ze všech kanceláří v Trefíku) a změna kursu proti původně vypsaným hodnotám. Kursy na zápasy se samozřejmě průběžně mění a Trefík obsahuje nástroje, kterými lze změny kursů zahrnout do strategie výběru tipů.

Zadání k vyhledání zápasů zní takto: "Zobrazit zápasy, kde je navýšení kursu na outsidera 10%, snížení na favorita 10%, kurs na favorita vyšší než průměr o maximálně 10% a kurs na outsidera vyšší než průměr o minimálně 15%."

K řešení dané úlohy bude použit filtr pro okno Nabídka, sekce Filtr / Sloupce a Filtr / Podmínky.
Budeme potřebovat získat průměrné kursy ze všech kanceláří v Trefíku. K tomu je nutno ve filtru pro okno Nabídka aktivovat sekci Kursy / "Kursová hladina". Je zde možné zadat podmínku, která neomezí seznam zápasů. Jde jen o pokyn k počítání kursů, díky čemuž budou průměrné kursy k dispozici ve Filtr / Sloupce (obdobně budou po aktivaci této položky k dispozici i minimální a maximální vypsané kursy .. ty nás ale v tuto chvíli nezajímají).

Pro zobrazení původních kursů (ze stejné, tedy aktivní, kanceláře) je nutno aktivovat sekci Kursy / "Zobrazit starší kurs". Nastavíme zde počet minut před začátkem zápasu na 99999 (což je 69 dnů před začátkem zápasu, což pro naše účely budiž odpovídající k prvně vypsanému kursu /pokud nebyl v zadanou dobu kurs vypsán, pak je vrácen první vypsaný kurs/). Zároveň aktivujeme pole "Zobrazit kursy samostatně" - čímž budou dostupné ve Filtr / Sloupce.

Situace v definici filtru vypadá následovně:

V sekci Filtr / Sloupce pak je stav takovýto:

.. jsou aktivovány sloupce OLD 1, OLD 2: to jsou původní vypsané kursy (ze sekce filtru "Zobrazit starší kurs". Jsou také aktivní sloupce AV1 a AVG2 (to jsou průměrné kursy pro tipy 1 a tipy 2, nabízeny jsou zde díky aktivní sekci "Kursová hladina" ve filtru). Na obrázku již byly přesunuty pryč (do spodní části) a schovány (deaktivován sloupec ZOBRazení) kursy na remízu.

V definici sloupců jsou tučně zobrazeny sloupce, které jsou automaticky odvozeny z aktivních položek ve filtru. Uživatelské sloupce budeme vytvářet až za chvilku.

Pokud použijeme výše definovaný filtr i se sekcí Sloupce v okně Nabídka, pak získáme:

.. vedle sebe tak máme aktuálně vypsané kursy, první vypsané kursy a průměrné kursy ze sledovaných kanceláří.

Abychom splnili naše výše uvedené zadání, vytvoříme si pomocné sloupce s hodnotami odpovídající poměru změn kursů. Ve Filtr / Sloupce tak vytvoříme pomocí tlačítka PLUS vlevo dole hned čtyři nové sloupce (nejsou zobrazeny tučně, tedy nejsou odvozeny přímo z filtru, ale jsou uživatelsky definovány).

Dva sloupce budou obsahovat poměr aktuálních kursů na tipy 1 a 2 oproti původním hodnotám kursů na stejné tipy. Tyto sloupce si nazveme třeba 1%puv a 2%puv. Funkce použitá při jejich definici: Podíl (mezi aktuálními kursy a prvními kursy).

Další dva sloupce budou obdobně vytvořeny podílem oproti průměrných kursům. Nazveme je 1%prum a 2%prum.

Filtr / Sloupce má tedy vypadat takto:

A následně okno Nabídka:

.. obsahuje 4 nově definované sloupce. Jejich hodnoty jsou zobrazeny na 3 desetinná místa. Nicméně v případných dalších výpočtech ve Filtr / Sloupce, případně Filtr / Podmínky se pracuje s NEzaokrouhlenými hodnotami.

V našem zadání je ještě odlišen favorit a outsider zápasu. Pro jednoduchost si stanovme, že favorit zápasu musí mít vypsaný kurs menší než 2,20.

Pro odlišení favoritů a outsiderů si musíme definovat nové pomocné sloupce ve Filtr / Sloupce. Tentokrát budou jen dva. První si označíme DOM_FAV, druhý HOS_FAV. Budou nabývat hodnoty 1, pokud bude tým (DOMácí / HOSté) favoritem. K tomu stačí použít porovnání aktuálního kursu na tip 1 / 2 s hodnotou 2,2 (tu lze zapsat i s tečkou). Použitá funkce bude MENŚÍ, tedy vrácená hodnota bude JEDNA při splnění podmínky (kurs je menší než 2,20).

Definice těchto sloupců bude vypadat takto:

V okně Nabídka se pak nové sloupce objeví hned po použití filtru:

.. nové sloupce byly v okně Nabídka přesunuty pomocí přesunu záhlaví myší hned za aktuální kursy zápasů (abychom mohli vizuálně snadno ověřit správnost definice).

Přesunutí sloupců v okně Nabídka pomocí myši, případně změny šířky jednotlivých sloupců (prováděno také pomocí myši a horního řádku záhlaví) lze promítnout do definice sloupců stiskem tlačítka Z NABÍDKY:

.. tím se do okna definice sloupců uloží aktuálně nastavené pořadí sloupců v okně Nabídka a také aktuální šířky všech sloupců. Takto můžeme definici sloupců uložit i s nastavením vzhledu.

Tím jsme dokončili zobrazení všech potřebných dat a můžeme přejít k aplikaci naší podmínky pro hledání zápasů.

Podmínky pro favorita a outsidera a změny kursů je nutno zapsat do sekce Filtr / Podmínky. V této sekci lze právě omezit zobrazení zápasů podle hodnot všech dostupných sloupců.

Budeme muset odlišit dvě situace: 1) favoritem zápasu je domácí tým; 2) favoritem zápasu je hostující tým. Je zřejmé, že podmínky pro změny kursů budou v obou případech přesně opačné (jednou stanoveny pro kurs na domácí, podruhé pro kurs na hosty).

Pro zobrazení zápasu tak bude muset nastat jedna z popsaných situací. Porovnání situací tak provedeme pomocí OR (logické NEBO). Pokud bude splněna jedna podmínka ze dvou, bude zápas zobrazen.

K tomu musíme definovat strukturovanou podmínku s dvěma větvemi spojenými právě pomocí OR.

První větev, tedy situace, kdy je domácí favoritem, začneme zapisovat hned do prvního řádku okna Filtr / Podmínky. Nový řádek je vždy vytvořen tlačítkem PLUS. Do prvního řádku tak zapíšeme "dom_fav" = (hodnota) 1, dle obrázku:

Než budeme zapisovat druhou větev podmínky (tedy situaci, kdy jsou favoritem hosté), je nutno nejprve plně zapsat podmínku pro první větev. Při zapisování ale musíme odlišit, že jde o samostatnou situaci (jednu větev) a podmínky oddělit do další úrovně. To lze provést tlačítkem +++ v dolní části. Tím se i vizuálně zobrazí oddělení nové úrovně podmínky a můžeme postupně psát všechny podmínky z první větve:

.. ve druhém řádku je uvedeno, že sloupec 2%puv musí mít hodnotu alespoň 1,10. To znamená, že kurs na tip 2 (což je v této větvi kurs na outsidera) byl oproti prvnímu kursu zvýšen alespoň o 10% (budiž v této ukázce počítání změn kursů bráno takto; jiný způsob počítání změn kursů je již jen otázkou jiného mezivýpočtu, princip zpracování úlohy je totožný).

Na další řádky (do stejné úrovně, tedy pro nový řádek používáme již jen tlačítko PLUS, nikoliv +++) postupně zapíšeme další 3 podmínky:

.. třetí řádek: kurs na favorita je oproti prvnímu kursu nižší alespoň o 10%,
.. čtvrtý řádek: kurs na favorita je oproti průměru kursů vyšší o maximálně 10%,
.. pátý řádek: kurs na outsidera je oproti průměru vyšší alespoň o 15%.

Tím jsou tedy podmínku pro první situaci (větev) plně zapsány a můžeme přejít na druhou větev.

To provedeme označením zcela prvního řádku a stiskem tlačítka PLUS (vytvoří se nový řádek na stejné úrovni). Zapíšeme do něj hodnotu OR (viz vyhodnocení obou situací výše). Situace po přidání nového řádku a zapsání OR je také na obrázku výše.

Následně můžeme zapsat všechny podmínky pro druhou situaci. Jsou obdobné jako u první větve, ale pro opačné kursy (domácí / hosté):

Při testování definovaného filtru zjistíme, že zapsané podmínky jsou velmi přísné a vyhovuje jim minimum zápasů. To může směřovat k úvaze modifikace filtru a nepoužívání aktuální kursů z jedné kanceláře (v ukázce to je Fortuna), ale k maximálních vypsaným kursů ze všech dostupných kanceláří. To lze provést modifikací Filtr / Sloupce, kde jsou díky sekci filtru "Složená hladina" maximální kursy dostupné.

Zde vytvořenému filtru vyhovuje například tento zápas:

Můžeme si pro kontrolu zobrazit vypsané kursy na tento zápas:

Tolik tedy ukázka k práci s kursy ve filtrech. Rozšířit lze třeba o porovnání kursů s až třemi dalšími kancelářemi: díky sekcím filtru Kursy / Kurs I, Kurs II a Kurs III (tam lze zvolit jinou kancelář a přenést dané kursy do Filtr / Sloupce, ..).