Licenční smlouva

Licenční smlouva softwarového produktu Trefík (dále jen "softwarový produkt")

Licenční smlouva mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou - dále jen "uživatel") a autorem softwarového produktu, jímž je Ing. Vladimír Kraus, IČ: 64873340 (dále jen "autor").

Článek I. - Autorská práva

Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu a jakékoli kopie softwarového produktu jsou majetkem autora softwarového produktu. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Stejná ochrana se týká i databáze, která je nedílnou součástí softwarového produktu.

Článek II. - Omezení

a) softwarový produkt není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu autora,

b) softwarový produkt není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu,

c) softwarový produkt je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo převádět ze strojového kódu nebo jinak upravovat,

d) je zakázáno jakýmkoliv způsobem převádět obsah databáze, která je součástí softwarového produktu, mimo softwarový produkt. S databázi je dovoleno pracovat výhradně prostřednictvím softwarového produktu. Jedinou výjimkou je export dat prováděný přímo existující funkcí softwarového produktu: v tomto případě může uživatel exportovaná data používat výhradně pro svou osobní potřebu, není oprávněn data poskytovat dalším osobám.

Článek III. - Práva uživatele

a) uživatel je oprávněn provozovat softwarový produkt výhradně pro svou osobní potřebu,

b) uživatel / fyzická osoba je oprávněn softwarový produkt nainstalovat a užívat na libovolném počtu počítačů, vždy však výhradně pro svou osobní potřebu,

c) uživatel / právnická osoba je oprávněn softwarový produkt nainstalovat na maximálně tolika počítačích, pro kolik získal od autora souhlas,

d) uživatel má právo na využívání technické podpory, která je poskytována na e-mailu trefik@trefik.cz,

e) uživatel je oprávněn využívat službu „Aktualizace dat“ za podmínek popsaných na webových stránkách www.trefik.cz.

Článek IV. - Doba platnosti smlouvy

a) licenční smlouva a tím i právo uživatele jakkoli dále užívat softwarový produkt zaniká okamžikem, kdy uživatel poruší omezení vyjmenované v článku II. a kdy nebude během pěti dnů od upozornění od autora sjednána uživatelem náprava,

b) po skončení platnosti této smlouvy je uživatel povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat a je povinen jej plně odstranit ze všech svých počítačů,

c) uživatel může od licenční smlouvy odstoupit písemnou žádostí odeslanou na adresu autora. Také v tomto případě se uživatel musí řídit předchozím odstavcem tohoto článku licenční smlouvy a přestat softwarový produkt dále užívat.

Článek V. - Odpovědnost za škody

a) autor poskytl uživateli softwarový produkt „tak, jak je“. Autor nebo distributor nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené provozem softwarového produktu,

b) autor věnuje maximální pozornost správnosti dat uchovávaných v programu Trefík. Autor nenese odpovědnost za správnost dat v programu. Na základě dat v programu nelze požadovat výplatu vsazených tiketů u jakékoliv sázkové kanceláře, ani náhradu škody vůči autorovi.

Článek VI. - Nakládání s osobními daty

a) při používání programu Trefík může být zapisována IP adresa do log souboru na serveru trefik.cz. Log soubory jsou používány výhradně z bezpečnostních důvodů k zajištění správného běhu programu a nakládat s nimi je oprávněn výhradně autor. Údaje z log souborů nejsou předávány žádnému dalšímu subjektu. Technickým správcem serveru trefik.cz je firma ZONER software, a.s.,

b) instalace softwarového produktu u uživatele obsahuje jméno uživatele a identifikuje jej jako oprávněného uživatele. Během instalace je vyžadováno zadání e-mailové adresy uživatele. Tento údaj je uchováván pro identifikaci oprávněného uživatele. Osobní údaje nejsou poskytovány žádnému dalšímu subjektu,

c) autor je povinen odstranit osobní data uživatele ze svých záznamů v případě ukončení platnosti této licenční smlouvy.