Zásady ochrany osobních údajů

Pravidla pro tento web i program Trefík

Obecné informace

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.trefik.cz a www.trefik.com (dále jen "Webové stránky") je Ing. Vladimír Kraus, IČ: 64873340 (dále jen "autor"), který je oprávněn v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání Webových stránek a softwarových produktů autora (dále jen "produkty"), třetími osobami (uživateli), (dále jen "Podmínky").

Před užitím Webových stránek a produktů je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.

Jaké informace jsou shromažďovány

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří objednali na webových stránkách produkty nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především:

  • zasílání novinek,
  • zpracování objednávky,
  • plnění zákonných povinností,
  • nabízení produktů a služeb autora.
Autor shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Autor nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Autor zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytl souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Autor dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Autor může osobní údaje zpracovávat pouze na základě uděleného souhlasu uživatelů, s výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Autor zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede autor likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům autora.

Používání cookies na webových stránkách

Na webových stránkách jsou použity cookies. Používané cookies jsou nezbytně nutné pro provoz webových stránek (například pro formulář objednávky). Použití cookies není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na webových stránkách.

Autor nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby informace z cookies uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz nebo údržbu webových stránek. Informace z cookie lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných.

Odkazy třetích stran

Autor může na webových stránkách nabízet produkty nebo služby třetích stran. Tyto aktivity třetích stran jsou samostatné a nezávislé na autorovi. Autor nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti odkazovaných stránek.

Souhlas

Užíváním webových stránek a produktů, uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: vkraus@trefik.cz.

Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb, pokud jsou nezbytné k provozování poskytnuté služby, a které jsou s poskytnutím souhlasu přímo spojeny.