Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla pro tento web i program Trefík

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi Ing. Vladimírem Krausem, IČ: 64873340, se sídlem Západní 3, 323 00 Plzeň, dále jen autor, a jeho zákazníky v oblasti prodeje elektronických produktů a poskytování služeb s těmito produkty souvisejícími.

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Softwarový produkt – soubor zahrnující software autora, dokumentaci v elektronické podobě, příslušná instalační média, a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu softwarovému produktu poskytnuté autorem. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence.

Vlastník licence – fyzická nebo právnická osoba, dále též „uživatel“. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence, získáním licence od autora bezúplatně nebo jako „nabyvatel“ v případě převodu licence se souhlasem autora.

Internetové stránky Trefík – internetové stránky na adrese www.trefik.cz provozované autorem.

Aktualizace dat – poskytování aktuálních dat pro softwarový produkt.

III. VERZE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

Softwarový produkt je nabízen ve čtyřech verzích:

  • 1) kompletní verze – obsahuje data ze všech sledovaných sportů,
  • 2) verze bez tenisu – obsahuje data ze všech sledovaných sportů s výjimkou tenisu,
  • 3) tenisová verze – obsahuje data pouze z tenisu,
  • 4) demo verze – ukázková verze s omezenými daty i funkcemi.
Podmínky používání softwarového produktu jsou vymezeny v Licenční smlouvě, která je v elektronické podobě uživateli předávána společně se softwarovým produktem. Licenční smlouva je uzavřena instalací softwarového produktu nebo převodem licence. Současně s uzavřením Licenční smlouvy vyjadřuje uživatel souhlas s těmito VOP.

IV. INFORMACE O PRODUKTECH, SLUŽBÁCH A JEJICH CENÁCH

Informace o nabídce a cenách softwarových produktů a služeb autora jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Trefík.

Aktualizace dat je služba, kterou poskytuje autor uživateli. Uživateli je za účelem využívání této služby vytvořeno konto na internetových stránkách Trefík. Z tohoto konta je odečítána částka za přístup k aktualizaci dat v každém týdnu roku, pokud uživatel aktualizaci dat v tomto týdnu roku využil. Týden je určen časovým obdobím od pondělí do neděle, přičemž týden může pro účely aktualizace dat začínat nejdříve v neděli ve 22:45 hod předchozího kalendářního týdne.

Částka za daný týden používání aktualizací dat je uživateli odečtena i v případě, kdy v daném týdnu prováděl instalaci, případně reinstalaci softwarového produktu. I v takovém případě je totiž prováděna aktualizace dat, neboť aktualizovaná instalace je k dispozici v každém týdnu.

Částka za aktualizace dat je uživateli odečtena z jeho konta za splnění výše uvedených podmínek odečtena v daném týdnu maximálně jedenkrát.

V. OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Licenci k softwarovému produktu a přístup k aktualizaci dat je možné objednat na internetových stránkách Trefík.

Podáním objednávky objednatel souhlasí s těmito VOP, akceptuje nabídku autora a závazně objednává předmět objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb.
Podstatné náležitosti objednávky zahrnují:

  • identifikaci verze softwarového produktu,
  • počet týdnů pro předplatné aktualizací,
  • identifikaci objednatele – jméno, adresa, e-mailová adresa,
  • způsob platby.
Autor v co nejkratším termínu, obvykle však do 1 pracovního dne, objednávku vyřídí konktaktováním objednavatele v případě objednávky softwarového produktu nebo zpřístupněním aktualizace dat v případě uhrazené objednávky aktualizace dat. Vyřízením nebo potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o poskytnutí služeb. Kupní smlouvu tvoří výlučně podmínky uvedené v Licenční smlouvě a v těchto VOP.

VI. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupující fyzickou osobou-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“), má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to do 14 dnů ode dne převzetí Softwarového produktu. Za Spotřebitele není pro účely těchto VOP považován Uživatel, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno.

VI.1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY NA SOFTWAROVÝ PRODUKT

Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel uplatnit následujícím způsobem:
Spotřebitel informuje autora formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) o záměru odstoupit od kupní smlouvy. Spotřebitel v prohlášení uvede datum objednání, své jméno a adresu a datum odstoupení.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy je možno uplatnit jen a pouze v případě, kdy nebyla provedena instalace produktu uživatelem. Dále je možno odstoupit od smlouvy v případě, kdy softwarový produkt z objektivních důvodů nepracuje u uživatele dle očekávání (například kvůli nedostatku volného místa na disku počítače a nemožnosti toto volné místo zajistit).

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen autorovi do 14. dne ode dne převzetí Softwarového produktu, a v případě, kdy Spotřebitel provede instalaci softwarového produktu, je odstoupení od smlouvy neplatné.

Autor vrátí platbu, kterou obdržel od Spotřebitele bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného Softwarového produktu.

VI.2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY NA AKTUALIZACI DAT

Uživatel má právo na odstoupení od kupní smlouvy také při zakoupení služby aktualizace dat:

  • při odstoupení od kupní smlouvy, jejíž součástí byl i softwarový produkt,
  • za situace, kdy služba aktualizace dat nefunguje korektně z důvodu nedostupnosti služby na straně autora.
Uživatel informuje autora formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) o záměru odstoupit od kupní smlouvy. Uživatel v prohlášení uvede datum objednání, své jméno a adresu a datum odstoupení.

Autor vrátí poměrnou část platby, kterou obdržel od Spotřebitele a která nebyla za používání služby aktualizace dat dosud odečtena z konta uživatele, bez zbytečného odkladu po obdržení prohlášení uživatele.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Autor je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje uživatele nezbytné pro realizaci svých obchodních závazků, resp. závazků vyplývajících z Licenční smlouvy. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících přepravní služby. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění, opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uzavřením smlouvy uděluje uživatel v případě Licenční smlouvy současně souhlas k zasílání informací týkajících se Softwarových produktů a služeb, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla autora.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito VOP dotčena.

Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto VOP nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost VOP jako celku.

Autor je oprávněn změnit jednostranně tyto VOP. Autor je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na internetových stránkách Trefík, popř. zašle novou verzi nebo informaci o ní uživateli na jeho e-mailovou adresu. Kupující, resp. Vlastník licence je povinen se s novelizovanými VOP seznámit. Přijímá-li Vlastník licence nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany autora, stávají se pro něj novelizované VOP závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy službu nebo plnění přijal. Kupující má možnost tuto změnu obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědní dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně těchto obchodních podmínek, pak se má za to, že tato druhá smluvní strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 16. 5. 2018. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze VOP.