Propojení filtrů pro okno Nabídka

Výsledky jednoho filtru lze použít v jiném filtru

Pomocí filtru pro okno Nabídka je v Trefíku možné zkoumat velké množství různých situací a vyhodnocovat zápasy z pohledů různých strategií výběru zápasů k tipování. Jde o účinnou metodu, jak pracovat s nabídkou zápasů a hledat v ní zajímavé tipy.

Některé filtry a výpočty mohou být komplikované a jejich aplikace trvá delší dobu. V Trefíku je nově možné výsledky jednoho filtru předat do jiného filtru. Některé složitější výpočty tak lze provést pouze jednou, nalezené hodnoty uložit a používat je v jiných filtrech, které tak budou fungovat výrazně rychleji.

K ukázce využití uložených hodnot z filtru použijeme filtr s aplikací Poissonova rozdělení. Výsledem použití filtru jsou mimo jiné pravděpodobnosti výhry domácích, remízy a výhry hostů. A to jsou hodnoty, které můžeme chtít použít i v jiném filtru, aniž bychom museli složitě definovat celý výpočet dle Poissonova rozdělení. Ukázkový filtr vrací tuto situaci:
Poissonovo rozdělení v okně Nabídka
.. barevně označené sloupce udávají pravděpodobnosti výsledků, které chceme použít v dalších filtrech. U všech tří sloupců aktivujeme v sekci Filtr / Sloupce hodnotu VÝSTUP:
Výstup z filtru
.. tím budou právě hodnoty těchto tří sloupců použitelné v jiných filtrech.

Řekněme, že v novém filtru budeme chtít pracovat s pravděpodobností pro konečný výsledek a zároveň s pravděpodobností pro poločasový výsledek. Pravděpodobnost pro poločasový výsledek získáme jen změnou druhu sázky v okně Nabídka. Abychom mohli v novém filtru použít obě sady pravděpodobností, bude nutné vytvořit ještě další filtr, který bude ukládat hodnoty dle Poissonova rozdělení pro poločasové výsledky. Tento nový filtr lze vytvořit rychle ze stávajícího filtru pomocí tlačítka "Nový" a následné volby "Kopie". Pak stačí zadat nový název filtru a určit, aby tento nový filtru pracoval s kurzy na 1. poločas:
Filtr pro první poločas
.. vše další v definici filtru bude shodné s původním filtrem pro Poissonovo rozdělení, včetně shodné definice sloupců (a ano, v té definici sloupců jsou označeny tři položky jako výstupní, což je přesně to, co chceme i v novém filtru).

Výsledek použití nového filtru pro analýzu prvního poločasu bude následující:
Poissonovo rozdělení pro první poločas
.. i zde tedy platí, že barevně označené hodnoty chceme použít v dalším filtru.

Teď vytvoříme nový filtr, kde využijeme uložené hodnoty z dvou předchozích filtrů. Nový filtr nemusí obsahovat nic jiného, než aktivní sekci SLOUPCE:
Nový filtr
.. v sekci Sloupce pak vytvoříme šest nových položek. To budou právě odkazy na uloženého hodnoty z předchozích dvou filtrů. Existují dvě možnosti propojení sloupců:

  • pomocí funkce ? -->: vráceny budou všechny zápasy bez ohledu na to, zda mají nebo nemají uloženou hodnotu z použití odkazovaného sloupce. Pokud hodnota neexistuje, bude mít odkazovaný sloupec "prázdnou hodnotu",
  • pomocí funkce ! -->: vráceny budou jen ty zápasy, kde byla dříve uložena hodnota u odkazovaného filtru; odkazovaný filtr tedy musel být pro daný zápas použit a zápas musel být daným filtrem vrácen.
Nový filtr
V našem případě je zvolena druhá možnost, tedy nutnost existence uloženého hodnoty z odkazovaného filtru. Odkazovaný filtr je v definici označen ve "Sloupec 1", odkazovaná uložená hodnota pak ve "Sloupec 2".

Výsledek při použití filtru s hodnotami z dvou jiných filtrů bude takovýto:
Filtr s výsledky dvou jiných filtrů
První trojice barevných hodnot jsou pravděpodovnosti z Poissonova rozdělení pro celý zápas, druhá trojice pak obsahuje pravděpodobnosti pro první poločas. Čím jsou hodnoty vyšší, tím je daný výsledek pravděpodobnější. Tyto hodnoty lze zkombinovat s použitím dalších sekcí filtru a použít je jako prahové limity pro hledání tipů v aktuální nabídce zápasů.

Aby byly vždy dostupné uložené hodnoty z dvou odkazovaných filtrů, můžeme tyto filtry aplikovat v Hledání v nabídce:
Hledání v nabídce
Oba filtry jsou ve skupině Filtrů "Poisson", ta byla vytvořena pomocí volby v dolní části tohoto okna. Spuštením hledání ve skupině Poisson dojde k uložení hodnot z obou filtrů pro sporty / soutěže / období zvolené v okně Nabídka. U filtrů, s jejichž výsledky se bude pracovat v dalších filtrech, je nutné, aby nebyla aktivní volba Nastavení / Neukládat do archivu.

Tato ukázka ilustrovala, jak používat výsledky jednoho filtru v jiném filtru. Důsledkem je větší přehlednost definice filtru a větší rychlost jeho aplikace. Je jen nutno dbát na prvotní spuštění odkazovaných filtrů, tedy na uložení hodnot, se kterými následně chceme pracovat.