Výpočet kurzové hladiny

Video ukázka práce s Filtr / Sloupce pro okno Nabídka

Tato stránka ilustruje, jak se používá funkce Filtr / Sloupce při definici filtru pro okno Nabídka. Vytvořen bude jednoduchý filtr, který počítá kurzovou hladinu z vypsaných kurzů.

Kurzovou hladinu vypočítáme jako převrácenou hodnotu (převrácená hodnota pro číslo X je rovna podílu 1 / X) součtu převrácených hodnot kurzů 1 - (0) - 2.
Hypotetická kurzová hladina v tenisu při vypsaných kurzech 2,00 na oba hráče by byla 1 [= 1 / ((1 / 2) + (1 / 2))].

Při kurzech na oba hráče ve výši 1,85 je kurzová hladina 0,925 [= 1 / ((1 / 1,85) + (1 / 1,85))].

Ve fotbalu by při kurzech 2,20 (1) - 3,20 (0) - 3,40 (2) byla kurzová hladina 0,942 [= 1 / ((1 / 2,20) + (1 / 3,20) + (1 / 3,40))].

Z kurzové hladiny můžeme snadno vypočítat marži sázkové kanceláře: tolik, kolik chybí do hodnoty 1,00. Ve druhém uvedeném případě je tedy marže sázkové kanceláře 0,075 (= 7,5%).

Při výpočtu kurzové hladiny tedy budeme pracovat jen s převrácenými hodnotami a součty převrácených hodnot.
K tomu stačí využít sekci Filtr / Sloupce. Samotné podmínky ve filtru zůstanou v této úloze nevyužity. Vraceny budou totiž všechny zápasy (= bez podmínek), doplněna bude navíc u každého zápasu vypočtená kurzová hladina. V okně Nabídka tedy bude pouze doplněn (vypočten) jeden nový sloupec.

V části Sloupce je možné vytvářet nové hodnoty (= sloupce) pro okno Nabídka. Platí, že při výpočtu hodnoty nového sloupce je možné použít třeba i několika pomocných sloupců. Pomocné sloupce nemusí být ani v okně Nabídka zobrazeny, ale slouží jako nedílná součást výpočtů.

Při počítání kurzové hladiny budou jako pomocné sloupce vytvořeny převrácené hodnoty kurzů 1 - 0 - 2.
Další pomocný sloupec bude zapotřebí pro součet dříve získaných převrácených hodnot kurzů. Při sčítání tří převrácených hodnot bude dokonce zapotřebí další pomocný sloupec. Každá operace v okně Sloupce totiž pracuje jen se dvěma hodnotami (= sloupci). Pokud chceme sčítat tři hodnoty (= sloupce), je nutno nejprve sečíst dvě hodnoty do průběžného pomocného sloupce a třetí hodnotu sečíst s průběžným pomocným sloupcem.

Do sloupce NÁZEV jsou vždy po vložení nové položky vepisovány označení sloupců dle volby uživatele. Naproti tomu do polí SLOUPEC 1 a SLOUPEC 2 je nutno vybrat nějaký název sloupce z nabízeného menu. Aby se nově vložený sloupec objevil v menu pro pole SLOUPEC 1 a SLOUPEC 2, je nutno definici uložit tlačítkem v horní části okna.

Sloupec FUNKCE definuje funkci, která se bude aplikovat na hodnoty SLOUPEC 1, případně i SLOUPEC 2. Popis funkce se zobrazí po aktivaci funkce a umístění kurzoru myši na název funkce.
V uvedené ukázce jsou použity pouze funkce "1 / x": ta vrací převrácenou hodnotu ze SLOUPEC 1. A funkce "součet" vracející součet hodnot ve SLOUPEC 1 a SLOUPEC 2.

Výsledkem ukázky je nový sloupec s kurzovou hladinou vypsaných kurzů vybrané kanceláře:
kurzová hladina

Tendence výsledků

Dále doplníme k zápasům "tendenci" jednotlivých výsledků (domácí - remíza - hosté). Tendence bude uvedena v procentech a bude odvozena z vypsaných kurzů.

Nejprve z okna Nabídka odstraníme kurzy na dvojtipy. Pro tuto úlohu nejsou důležité a vlastně jen zabírají místo. Schování sloupců provedeme v sekci Filtr / Sloupce:
kurzová hladina

Dále aplikujeme zvýraznění barvou podle hodnoty na vypočítanou kurzovou hladinu. Barevné zvýraznění lze aktivovat také ve Filtr / Sloupce:
kurzová hladina
.. je možné nastavit minimální a maximální hodnotu + barvy, které těmto hodnotám odpovídají. V intervalu mezi oběma limity budou automatické barevné přechody. Okno Nabídka teď vypadá takto:
kurzová hladina

K získání tendence pro jednotlivé tipy 1 - 0 - 2 je nutné vynásobit převrácené hodnoty kurzů na jednotlivé tipy kurzovou hladinou. Dále vynásobit 100, abychom získali procentuální vyjádření. A nakonec hodnotu zaokrouhlit na celé číslo (tedy odstranit desetinnou část).
Pro každou ze tří tendencí 1 - 0 - 2 tedy musí provést:

  • vynásobení převrácené hodnoty kurzu "xK" sloupcem "hladina",
  • vynásobení stem; lze použít funkci "x * 100". Alternativně je možné použít funkci "násobek" a zadat číslo 100 do "Sloupec 2",
  • získat celé číslo pomocí funkce "INT",
Zobrazeny budou až sloupce se zaokrouhlenou hodnotou. Definice bude vypadat takto:
kurzová hladina
A v okně Nabídka:
kurzová hladina
.. sloupce P1, P0 a P2 zobrazují tendenci na daný výsledek 1 - 0 - 2 v procentech.

Maximální dostupné kurzy / složená kurzová hladina

Jako poslední dílčí úkol v této ukázce spočítáme složenou kurzovou hladinu. Tedy hladinu, která je vypočítána z maximálních dostupných kurzů na tipy 1 - 0 - 2.

Jako první krok musíme ve filtru aktivovat vyhledání maximálních kurzů. K tomu je určena sekce Kurzy / Složená kurzová hladina:
kurzová hladina
.. v této sekci je ihned možné zadat podmínku pro minimální výši složené kurzové hladiny. Toho nicméně tentokrát nevyužijeme: zadáním hodnoty nula do podmínky budou vráceny všechny zápasy. Složenou kurzovou hladinu budeme v rámci cvičné ukázky sami počítat.

Díky aktivaci sekce filtru "Kurzy / Složená kurzová hladina" jsou ve Filtr / Sloupce dostupné nové hodnoty. "Mx" jsou maximální kurzy, "Mn" minimální kurzy a "Av" průměrné dostupné kurzy v Trefíku:
kurzová hladina
Pro výpočet složené kurzové hladiny použijeme maximální kurzy. A vzhledem k tomu, že jsme v předchozí části této ukázky počítali kurzovou hladinu pro jednu kancelář, máme celý výpočet složené hladiny předpřiravený. Stačí totiž zaměnit kurzy, které vstupují do výpočtu: namísto kurzů jedné kanceláře budeme počítat s maximálními kurzy:
kurzová hladina
.. jedinou úpravou je tedy uvedení kurzů "Mx" ve "Sloupec 1".

Po této úpravě bude sloupec "hladina" obsahovat složenou kurzovou hladinu. A tendence výsledků 1 - 0 - 2 budou vypočítány z maximálních dostupných kurzů. Okno Nabídka bude vypadat takto:
kurzová hladina
.. tam, kde je složená kurzová hladina vyšší než 100%, je/byla dostupná sázka "surebet".

Pro úplnost: uvedený výpočet složené kurzové hladiny nezohledňuje případné poplatky sázkové kanceláře (např. u Betfair). Tyto poplatky jsou zohledněny ve výpočtu složené kurzové hladiny, která je posuzována v podmínce ve Filtr / Kurzy / Složená kurzová hladina. A také v sloupci se složenou hladinou, který je vracen automaticky spolu se sloupci "Mx", "Mn" a "Av". Výše uvedený příklad tedy slouží zejména jako ukázce práce se sloupci ve filtru pro okno Nabídka.