7 689 058 wyników w Twoim komputerze
Trefík
pokaz
data
Zamówienia
diskuze
kontakt
 
 
 
Ogólne warunki
I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej "OWH") określają podstawowe warunki handlowe i relacje pomiędzy Ing. Vladimír Kraus, ID: 64873340, z siedzibą w Zapadni 3, 323 00 Plzen, Republika Czeska, zwane dalej "autorem", a także jej klienci w zakresie sprzedaży produktów elektronicznych i świadczenia usług związanych z tymi produktami. Warunki i relacje niewymienione w niniejszych OWS podlegają regulacjom prawnym Republiki Czeskiej, w szczególności stosownym przepisom ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksowi cywilnemu oraz przepisom ustawy nr 121/2000 Dz., O prawach autorskich.

II. DEFINICJE

Oprogramowanie - określa oprogramowanie autora, dokumentację elektroniczną, odpowiedni nośnik instalacyjny, a także wszelkie aktualne aktualizacje i uzupełnienia oryginalnego oprogramowania dostarczonego przez autora. Oprogramowanie nie jest sprzedawane, a jedynie prawo do jego używania - licencja.

Licencjobiorca - osoba fizyczna lub prawna, także "użytkownik". Osoba może zostać licencjobiorcą, kupując licencję, uzyskując licencję od autora bezpłatnie lub jako "agent rozliczeniowy" w przypadku przeniesienia licencji za zgodą autora.

Strona internetowa Trefik - Strona internetowa www.trefik.cz prowadzona przez autora.

Aktualizacje danych - Udostępnianie aktualnych danych dotyczących oprogramowania.

III. WERSJA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie jest oferowane w czterech wersjach:
  • 1) pełna wersja - zawiera dane ze wszystkich oglądanych sportów,
  • 2) wersja bez tenisa - zawiera dane wszystkich oglądanych sportów oprócz tenisa,
  • 3) wersja tenisowa - zawiera tylko dane tenisowe,
  • 4) wersja demo - przykładowa wersja z ograniczonymi danymi i funkcjami.
Warunki korzystania z oprogramowania są zdefiniowane w Umowie licencyjnej , która jest przesyłana elektronicznie do użytkownika wraz z oprogramowaniem. Umowa licencyjna zostaje zamknięta po zainstalowaniu oprogramowania lub przeniesieniu licencji. Jednocześnie z zamknięciem Umowy licencyjnej użytkownik wyraża zgodę na niniejsze OWH.

IV. INFORMACJE O PRODUKTACH, USŁUGACH I ICH CENACH

Informacje o ofercie i cenach produktów i usług autorskich są publicznie dostępne na stronie internetowej Trefik.

Aktualizacja danych to usługa świadczona przez autora dla użytkownika. W celu korzystania z tej usługi użytkownik tworzy konto na stronie internetowej Trefik. Z tego konta kwota dostępu do aktualizacji jest odejmowana co tydzień w roku, jeśli użytkownik użył aktualizacji danych w tym tygodniu. Tydzień jest ustawiony na okres od poniedziałku do niedzieli, a tydzień może rozpocząć się w niedzielę, aby zaktualizować o 22:45 CET poprzedniego tygodnia kalendarzowego.

Opłata za dany tydzień korzystania z aktualizacji danych jest odejmowana przez użytkownika, nawet jeśli on lub ona instaluje lub ponownie instaluje oprogramowanie w tym tygodniu. Nawet w tym przypadku aktualizacje danych są wykonywane, ponieważ zaktualizowana instalacja jest dostępna co tydzień.

Opłata za aktualizację danych jest pobierana przez użytkownika z jego konta za wyżej wymienione warunki w danym tygodniu maksymalnie raz.

V. ZAMÓWIENIA I ICH PRZETWARZANIE Licencja na oprogramowanie i dostęp do aktualizacji danych można zamówić na stronie internetowej Trefik.

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na niniejsze OWH, przyjmuje ofertę autora i obowiązkowo zamawia przedmiot zamówienia. Zamówienie jest projektem umowy lub umowy o świadczenie usług.
Podstawowe wymagania zamówienia to:
  • identyfikacja wersji oprogramowania,
  • liczba tygodni dla subskrypcji aktualizacji,
  • identyfikacja klienta - nazwa, adres, adres e-mail,
  • Metoda płatności.
Autor w najkrótszym możliwym czasie, ale zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego, wystawi zamówienie, kontaktując się z klientem w przypadku zamówienia oprogramowania lub poprzez udostępnienie aktualizacji danych w przypadku zlecenia aktualizacji danych płatnych. Wypełniając lub potwierdzając zamówienie, zawierana jest umowa kupna lub umowa serwisowa. Umowa sprzedaży składa się wyłącznie z warunków określonych w Umowie licencyjnej i niniejszych OWH.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA OD KONTRAHENTA KUPUJĄCEGO

Jeżeli kupujący jest osobą fizyczną-konsumentem ("Konsumentem"), ma on prawo odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość, w ciągu 14 dni od daty otrzymania Oprogramowania. Dla celów niniejszych OWU Użytkownik nie jest uważany za Konsumenta, który przy zamawianiu produktu w celu zawarcia umowy sprzedaży podaje swoją nazwę firmy.

VI.1. WYCOFANIE KONTRAKTU PRODUKTU OPROGRAMOWANIA

Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w następujący sposób:
Konsument informuje autora o zamiarze odstąpienia od umowy kupna za pomocą wyraźnego oświadczenia (na przykład pismem przesłanym przez dostawcę usług pocztowych lub pocztą elektroniczną). Konsument musi podać w deklaracji datę zamówienia, swoje imię i nazwisko oraz adres oraz datę wycofania.

Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy złożyć wycofanie przed upływem odpowiedniego okresu. Odstąpienie od umowy może być wykonane tylko wtedy, gdy produkt nie został zainstalowany przez użytkownika. Ponadto istnieje możliwość odstąpienia od umowy, jeśli oprogramowanie nie działa z przyczyn obiektywnych dla użytkownika, na przykład z powodu braku wolnego miejsca na dysku komputera i braku możliwości zabezpieczenia tego wolnego miejsca.

W przypadku, gdy wola anulowania nie zostanie dostarczona autorowi przed upływem czternastego dnia od daty otrzymania Oprogramowania, a w przypadku, gdy Konsument zainstaluje oprogramowanie, wycofanie jest nieważne.

Autor dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwróconego Produktu programowego.

VI.2. WYCOFANIE Z AKTUALIZACJI DANYCH

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu również przy zakupie usługi aktualizacji danych:
  • po odstąpieniu od umowy zakupu, w tym oprogramowania,
  • w sytuacjach, gdy usługa aktualizacji danych nie działa poprawnie z powodu niedostępności usługi po stronie autora.
Użytkownik informuje autora w formie wyraźnego oświadczenia (na przykład pismem przesłanym przez dostawcę usług pocztowych lub pocztą elektroniczną) o zamiarze wycofania się z umowy sprzedaży. Użytkownik podaje datę zamówienia, jego imię i nazwisko oraz adres i datę wycofania.

Autor zwróci część kwoty otrzymanej od Konsumenta, która nie została jeszcze odjęta z konta użytkownika za pomocą usługi Data Update Service bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu oświadczenia użytkownika.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Autor jest uprawniony do zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika, niezbędnych do wypełniania obowiązków służbowych. Zobowiązania wynikające z Umowy licencyjnej . Dane uzyskane w ten sposób są archiwizowane przez czas niezbędny do przetwarzania i nie są udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi transportowe. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, w tym wszelkich innych praw do tych danych. Zawierając umowę, użytkownik udziela użytkownikowi, w przypadku Umowy licencyjnej , zgody na wysyłanie informacji dotyczących Produktów i usług oprogramowania, zarówno w formie pisemnej, jak i pisemnej. w formie elektronicznej. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana pisemnie na adres autora.

Odpowiednie postanowienia ustawy o prawie autorskim i innych aktów prawnych regulujących korzystanie z programów komputerowych i baz danych oraz sankcji za ich nielegalne wykorzystanie nie są objęte niniejszymi OWZ.

Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na nieważność lub nieskuteczność OWS jako całości.

Autor jest upoważniony do jednostronnej zmiany niniejszych OW. Autor jest zobowiązany opublikować nową wersję OWS na stronie internetowej Trefík bez zbędnych opóźnień. wyśle ??nową wersję lub informację o tym do użytkownika na jego adres e-mail. Kupujący, odpowiednio. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapoznania się ze zmienionym OWH. Jeśli Licencjobiorca nadal otrzymuje usługi lub inne świadczenia zapewnione przez autora, wówczas OWH zostanie dla nich zmienione w czasie i obowiązującym od daty otrzymania usługi lub wykonania. Kupujący ma możliwość odrzucenia tej zmiany warunków handlowych w formie zawiadomienia z okresem wypowiedzenia wynoszącym 2 miesiące, który rozpoczyna się w momencie dostarczenia powiadomienia. Jeżeli druga strona nie zawiadomi w terminie 15 dni od daty powiadomienia o zmianach w niniejszych OWS, druga Umawiająca się Strona będzie uznana za zgadzającą się na zmianę OWH.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. 16 maja 2018 roku. Wszystkie wcześniejsze wersje OWH przestaną obowiązywać w tym dniu.
 
 
_
© 1996 - 2023 Ing. Vladimír Kraus, Západní 3, 323 00 Plzeň, +420 605 821 144, trefik.pl@trefik.cz.                wstęp | pokaz | dane | zamówienia | demo | kontakt 


Gamble Responsibly. Gambling Therapy.

Polityka prywatności, Ogólne Warunki, Umowa licencyjna
16.05.2018