7 742 602 wyników w Twoim komputerze
Trefík
pokaz
data
Zamówienia
diskuze
kontakt
 
 
 
Umowa licencyjna
Umowa licencyjna na oprogramowanie Trefik

Umowa licencyjna między Użytkownikiem (osobą fizyczną lub prawną - "użytkownikiem") a autorem produktu programowego, którym jest Ing. Vladimir Kraus, ID: 64873340, CZE (zwany dalej "autorem").

Artykuł I. - Prawo autorskie

Wszystkie prawa własności i prawa autorskie do oprogramowania i wszelkich kopii oprogramowania są własność autora oprogramowania. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim Republiki Czeskiej w zakresie praw autorskich, postanowienia traktatów międzynarodowych i wszystkie inne odpowiednie przepisy. Ta sama ochrona dotyczy bazy danych, który jest integralną częścią oprogramowania.

Artykuł II. - Ograniczenia

a) produkt oprogramowania nie może być dalej sprzedawany, wydzierżawiany i przekazywany bez zgody autora,

b) oprogramowanie nie może być zawarte w innym oprogramowaniu i rozpowszechniać tak wytworzone produkty, pochodzące z oryginalnego oprogramowania,

c) zabrania się oprogramowania do cofania analizy, dekompilacji lub konwersji z kodu maszynowego lub w inny sposób modyfikować,

d) w żaden sposób nie wolno przenosić zawartości bazy danych, która jest częścią oprogramowania, poza oprogramowaniem. Baza danych może działać tylko przez oprogramowanie. Jedynym wyjątkiem jest eksport danych wykonywany bezpośrednio przez istniejącą funkcję oprogramowania: w tym przypadku może dane użytkownika wyeksportowane wyłącznie do użytku osobistego, nie są uprawnione do przekazywania danych innym osobom.

Artykuł III. - Prawa użytkownika

a) użytkownik jest upoważniony do używania oprogramowania wyłącznie na własny użytek,

b) użytkownik / osoba fizyczna jest uprawniona do zainstalowania i używania oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów, ale zawsze wyłącznie do użytku osobistego,

c) użytkownik / podmiot prawny jest uprawniony do zainstalowania oprogramowania na jak największej liczbie komputerów, za ile uzyskał zgodę autora,

d) użytkownik ma prawo do skorzystania z pomocy technicznej, która jest podana na e-mailu trefik@trefik.cz,

e) użytkownik jest uprawniony do korzystania z usługi "Aktualizacja Danych" w warunkach opisanych na stronie www.trefik.cz.

Artykuł IV. - Czas trwania umowy

a) umowę licencyjną, a tym samym prawo użytkownika do dalszego korzystania z oprogramowania, naruszy to użytkownika ograniczenia wymienione w art. II. i kiedy nie będzie żadnego rozwiązania dla użytkownika w ciągu 5 dni od powiadomienia od autora,

b) Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Oprogramowania w jakikolwiek sposób i jest zobowiązany do usuń go całkowicie ze wszystkich swoich komputerów,

c) użytkownik może odstąpić od umowy licencyjnej na pisemny wniosek przesłany na adres autora. Również w tym przypadku użytkownik musi postępować zgodnie z poprzednim akapitem tego artykułu umowy licencyjnej i zaprzestać używania oprogramowania.

Artykuł V. - Odpowiedzialność za szkody

a) Autor udostępnił użytkownikowi oprogramowanie "tak jak jest". Autor lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju spowodowane działaniem oprogramowania,

b) autor przywiązuje najwyższą wagę do dokładności danych przechowywanych w programie Trefik. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych w programie. Na podstawie danych zawartych w programie nie można żądać zapłaty postawionych zakładów na dowolny zakład bukmacherski biura lub szkody dla autora.

Artykuł VI. - Obsługa danych osobowych

a) podczas korzystania z Trefík, adres IP można zapisać w pliku dziennika na serwerze trefik.cz. Pliki dziennika są wykorzystywane wyłącznie ze względów bezpieczeństwa w celu zapewnienia prawidłowego działania programu i ich obsługi jest dozwolone wyłącznie autor. Dane z plików dziennika nie są przekazywane do żadnego innego przedmiotu. Administrator techniczny serwera trefik.cz to oprogramowanie ZONER, a.s.,

b) Instalacja oprogramowania użytkownika zawiera nazwę użytkownika i oznacza go jako autoryzowanego użytkownika. Podczas instalacji wymagany jest adres e-mail użytkownika. Informacje te są przechowywane w celu identyfikacji autoryzowanego użytkownika. Dane osobowe nie są przekazywane do żadnego innego przedmiotu,

(c) autor jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych użytkownika z jego rejestrów w przypadku rozwiązania niniejszej umowy licencyjnej.
 
 
_
© 1996 - 2023 Ing. Vladimír Kraus, Západní 3, 323 00 Plzeň, +420 605 821 144, trefik.pl@trefik.cz.                wstęp | pokaz | dane | zamówienia | demo | kontakt 


Gamble Responsibly. Gambling Therapy.

Polityka prywatności, Ogólne Warunki, Umowa licencyjna
01.05.2018