Herní pravidla stolního hokeje

Určujícím jazykem těchto pravidel je angličtina. V případě jakýchkoli významových rozdílů mezi přeloženou a anglickou verzí má anglická verze přednost.

 

1. Všichni hráči se chovají především v souladu s následujícím základním pravidlem. Všichni hráči se vždy chovají poctivě a sportovně. Stolní hokej je sportem, který by měl brát patřičný ohled na férovost, etiku a respekt.

 

2. Hrací stoly a jejich příprava

2.1. Použity mohou být pouze hrací stoly (hokeje) Stiga.

2.2. Plastové dno obou branek musí být odstraněno.

2.3. Hokeje musí být připevněny ke stolům.

2.4. Rychlost skluzu puku po hrací ploše musí být obdobná skluzu obvyklému u nových hokejů.

 

3. Hrací figurky

3.1. Ke hře musí být použita Play-off verze hracích figurek Stiga (všichni obránci a útočníci mají hokejku na stejné straně od těla).

3.2. Mezinárodní federace stolního hokeje ITHF může v opodstatněných případech dovolit použití i jiných verzí hracích figurek Stiga.

 

4. Zápasy

4.1. Zápasy trvají pět (5) minut hrubého času.

4.2. Časomíra se nezastavuje, ani pokud puk opustí hokej.

4.3. Hrací doba by měla být měřena pomocí zvukové znělky.

4.4. Blížící se začátek zápasu musí být ohlášen jasným zvukovým signálem. Tento signál (hudba či zvukové znamení) musí zaznít mezi třicátou (30.) a patnáctou (15.) vteřinou před zahájením zápasu. Časomíra musí nezaměnitelně signalizovat buď jednotlivé minuty, nebo třetiny hrací doby. Navíc musí být posledních třicet (30) vteřin zápasu vyplněno libovolným zvukem či melodií. Konec zápasu musí být zřetelně oznámen závěrečným signálem.

4.5. Pokud musí být zápas opakován (například dojde-li k poruše časomíry), pak oba soupeři vstupují do opakovaného zápasu s počtem branek dosaženým během přerušeného zápasu.

4.6. Pokud hráč není připraven ke hře do třiceti (30) vteřin po zahájení zápasu, pak automaticky prohrává tento zápas výsledkem stanoveným soutěžním řádem.

4.7. Pokud hráč odstoupí v průběhu zápasu a soupeř požaduje dohrání zápasu, pak odstupující hráč automaticky přijde o všechny své vstřelené branky, zatímco soupeř si může ke svým brankám vstřeleným v průběhu odehrané části zápasu připočítat pět (5) branek.

4.8. Skončí-li zápas play-off remízou, pak o vítězi rozhodne prodloužení (náhlá smrt). Prodloužení je zahájeno novým vhazováním. Vítězem se stane ten hráč, který jako první vstřelí platnou branku.

 

5. Vhazování

5.1. Všechny zápasy začínají s pukem položeným na středovém bodě hrací plochy. Zápas je zahájen úvodním signálem. Pokud některý hráč rozehraje puk ještě před tímto signálem, pak bude provedeno vhazování.

5.2. Vhazování se vždy provádí na středovém bodě hrací plochy.

5.3. Před provedením vhazování musí být střední útočníci a leví obránci na své polovině hrací plochy za červenou čarou a mimo středový kruh a puku se nesmí dotknout, dokud nedopadne na hrací plochu.

5.4. Puk musí být viditelně puštěn na hrací plochu z výšky zhruba pět (5) cm nad hlavami hracích figurek. Vhazující ruka musí být v klidu. Puk musí být puštěn plochou stranou dolů.

5.5. Vhazování lze provést pouze pokud jsou oba hráči připraveni ke hře. Pokud je vhazování provedeno chybně, pak soupeř může požadovat provedení nového vhazování, případně může provést vhazování sám. Pokud hráč během play-off zápasu provede mnoho chybných vhazování, pak může soupeř požadovat, aby všechna vhazování prováděla neutrální osoba.

5.6. Platná branka nemůže být vstřelena dříve než po uplynutí tří (3) vteřin od posledního vhazování. Toto pravidlo platí i pokud vhazování provádí neutrální osoba.

5.7. Branka může po vhazování platit jedině tehdy, pokud dojde alespoň k jedné z následujících situací:
a) Puk se dotkne mantinelu.

          b) Puk se dotkne jiné hrací figurky než útočícího středního útočníka a bránícího brankáře alespoň tři sekundy po vhazování.

          c) Je provedena záměrná přihrávka na středního útočníka. Pokud není jasné, jestli středník útočník dostal puk po záměrné přihrávce nebo náhodou, může o tom, jestli smí střední útočník přímo skórovat, rozhodnout bránící hráč (nebo rozhodčí, je-li přítomen).

          Pokud je rozhodnuto, že střední útočník nesmí přímo vstřelit branku, může skórovat pouze, pokud byl splněn bod a) nebo b).

5.8. Při prodloužení play-off zápasu (náhlá smrt) může hráč požadovat, aby všechna vhazování prováděla neutrální osoba, nebo se oba hráči mohou domluvit, že místo vhazování bude puk vždy umístěn na středový bod a v okamžiku, kdy oba hráči potvrdí, že jsou připraveni, zahájí neutrální osoba hru pronesením slova „teď“.

 

6. Vstřelení branky

6.1. Branka je platná pouze pokud puk zůstane v bráně. Vylétne-li puk z brány zpět ven, pak hra pokračuje bez přerušení.

6.2. Po vstřelení branky musí být puk vyndán z chytače puků (je-li nějaký používán).

6.3. Branka vstřelená natlačením nehybného puku na bránu útočícího nebo brankáře útočícího hráče je neplatná, pokud se puk během cesty do soupeřovy brány nedotkne mantinelu nebo jiné hrací figurky (kromě bránícího brankáře). Toto pravidlo platí také v případě, kdy se nehybný puk nedotýká brány na začátku pohybu, který k natlačení vede.

6.4. Zastaví-li některá z figurek puk a následně vstřelí branku přímou střelou stojícího puku jinou svojí částí než hokejkou, je tato branka neplatná. Pouze je povoleno vstřelit branku pravou nožičkou hrací figurky, pokud je ke střele použita stejným způsobem jako hokejka (tedy rotací figurky). Branka vstřelená jinou částí figurky než hokejkou je platná, pouze pokud se puk zastavil z jiného důvodu, než zastavením skórující figurkou.

6.5. Branka neplatí, pokud je vstřelena současně se signálem ukončujícím zápas.

6.6. Branka platí, pokud při jejím vstřelení dojde k poškození libovolné hrací figurky.

6.7. Branka neplatí, pokud je vstřelena za pomoci pohybu celého hokeje.

 

7. Puk v brankovišti

7.1. Pokud puk spočívá na brankové čáře a nedotýká se brankáře, může bránící hráč pronést slovo „blok“, načež se provede nové vhazování.

7.2. Blokování nelze provést, pokud se puk zastaví v brankovišti, ale nedotýká se brankové čáry.

 

8. Držení puku

8.1. Je zakázáno zůstávat v držení puku bez provedení zřetelného pokusu o vstřelení branky. Tento způsob hry je hodnocen jako pasivní hra.

8.2. Pokud hráč považuje hru svého soupeře za pasivní, může soupeře varovat pronesením slov „pasivní hra“. Do tří sekund po pronesení slov „pasivní hra“ musí hráč s pukem vystřelit na bránu nebo si přihrát na svého středního útočníka, jinak dojde ke vhazování, které provede soupeř varovaného hráče. K dalším přihrávkám před přihrávkou na středního útočníka nebo střelou na bránu smí dojít, pokud také proběhnou do tří sekund po pronesení slov „pasivní hra“.

8.3. Pokud je puk v držení jedné figurky bez provedení přihrávky či střely, pak nemůže být varování o pasivní hře dáno dříve než uplyne pět (5) vteřin od okamžiku, kdy se figurka zmocnila puku.

8.4. Pokud v průběhu některé série play-off dojde k neshodám ohledně pasivní hry, nebo pokud si několik hráčů v průběhu jedné fáze turnaje stěžuje na pasivní hru některého z hráčů, pak mají soupeři právo požadovat, aby ke sledování dalších zápasů tohoto hráče byla přizvána neutrální osoba (rozhodčí) schválená vždy oběma hráči. Je-li u zápasu přítomen rozhodčí, pak se hráči navzájem neupozorňují na pasivní hru, ale vhazování z důvodu pasivní hry je prováděno ihned samotným rozhodčím.

8.5. Pokud některý hráč během turnaje opakovaně porušuje pravidla o pasivní hře, pak může turnajová komise rozhodčích rozhodnout o opakování zápasů, ve kterých došlo ke stížnostem. Tyto zápasy musí být následně odehrány pod dohledem rozhodčích. Pokud bude počet takovýchto zápasů příliš vysoký (vyšší než tři (3)), pak může komise rozhodčích rozhodnout, že hráč všechny tyto zápasy prohraje kontumačně výsledkem stanoveným soutěžním řádem.

 

9. Zásah do hry

9.1. Hráč může v průběhu zápasu zatlačovat své figurky pouze má-li ve svém držení puk.

9.2. Pokud hráč vstřelí branku v okamžiku, kdy soupeř zatlačuje figurky, pak branka platí.

9.3. Pokud hráč zpozoruje, že soupeřovo figurky potřebují zatlačit, pak má právo přerušit hru a požadovat po soupeři, aby si své figurky zatlačil. Hráč může následně pokračovat ve hře až když je jeho soupeř znovu připraven.

9.4. Pokud hráč během zatlačování figurek odehraje puk na jinou svojí figurku, pak musí být provedeno vhazování.

9.5. Hrubý způsob hry, který má za následek otřesy hokeje a následně i pohyb puku, je zakázán.

9.6. Pokud se puk dostane z dosahu některé figurky kvůli otřesům či pohybu celého hokeje, pak musí být puk této figurce navrácen.

9.7. Hráčům při hře není dovoleno, aby své ruce přibližovali k hrací ploše tak, že by mohly překážet ve hře. Pokud se ruka hráče dotkne pohybujícího se puku během hry, soupeř může buď umístit puk tam, kde by jinak pravděpodobně skončil (např. v bráně či u hrací figurky), nebo požadovat vhazování, které pak sám provede. Pokud není jasné, kde by puk skončil, rozhodnutí by mělo padnout ve prospěch soupeře.

 

10. Přerušení zápasu

10.1. Pokud dojde k jakémukoli velkému narušení hry, které je jasně zřejmé oběma hráčům a jednomu nebo oběma hráčům znemožňuje normální hru (např. se rozbije kloub, táhlo, hrací figurka nebo uchycení hokeje, zhasne světlo, na hrací ploše se objeví více puků, někdo/něco zcela zřejmě některého hráče vyrušuje), zápas musí být okamžitě přerušen. Jakákoli branka vstřelená v této situaci je neplatná. Pokud dojde k menšímu narušení hry, které je zřejmé pouze jednomu hráči nebo nepatrně oslabuje pouze jednoho hráče (např. z konce táhla sjede gumička, uvolní se brána, ohne se táhlo, trochu se uvolní uchycení hokeje), hráč musí hru přerušit pronesením slova „stop“, jinak se jakákoli vstřelená branka započítá. Zápas pokračuje v okamžiku, kdy jsou oba hráči opět připraveni ke hře.

10.2. Byla-li kvůli přerušení ztracena nezanedbatelná část hrací doby, pak je ztracený čas nastaven ke zbytku hrací doby.

10.3. Branka vstřelená během přerušené hry není platná.

10.4. Pokud má jeden z hráčů v okamžiku přerušení zápasu ve svém držení puk, pak hra bude pokračovat s pukem na místě, kde byl před přerušením. Jinak musí být provedeno vhazování.